HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE

Algemene Leden Vergadering

donderdag 16 december 2021   |   20:30 - 22:00   |   Lounge 12
Agenda

  • Opening en welkom
  • Vaststellen notulen ALV HC Oranje-Rood 19 mei 2021
  • Jaarverslag
  • Financieel jaarverslag HC Oranje-Rood 2020/2021
  • Verslag Raad van Toezicht HC Oranje-Rood 2020/2021
  • Goedkeuring financieel jaarverslag HC Oranje-Rood 2020/2021
  • Bestuurswijzigingen
  • Benoeming bijzondere leden
  • Rondvraag